ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЛАСАЦИЯТА НА "ОРЛИ".

§ 1 Уводни разпоредби

 • 1. Общите условия на нашите оценки и класирането важат за всички класирания, водени от организатора под наименованието „Орли“.
 • 2.Класирането се организира от Beautiful Company S.R.L., със седалище във Вроцлав (53-238), вписана в Окръжен съд за București , VI икономически отдел Държавен съдебен регистър на номер KRS : J40/14956/2016, NIP: 36737675
 • 3. Класирането се организира периодично, с годишни издания и разделение между индустриите.
 • 4. По отношение на добрите бизнес практики, организаторът се фокусира върху оценяването на възможно най-широка група предприемачи, за да избере компании, които отговарят на най-високите стандарти и качество в даден бранш.

§ 2 Условия за участие

 • 1.В програмата може да участва всяка компания (както физическо лице, така и юридическо лице, и звено без юридическо лице), регистрирано на територията на Република България, което извършва стопанска дейност в дадена индустрия.
 • 2. Участието в програмата е безплатно.
 • 3. Организаторът ще положи дължимата грижа, за да създаде пълен и точен списък на фирмите, извършващи бизнес дейност в определен отрасъл, преди да бъде изготвена класификацията. Неуспешно намиране на предприемача и неговата фирма от Организатора поради липса на вписване в наличните списъци с предприемачи, както и липса на възможност за участие в програмата, не води до претенции за обезщетение от страна на предприемача.
 • 4.Всяка фирма по всяко време може да поиска от Организатора да провери дали е включена в класацията. Този вид заявления трябва да се подават чрез използване на контактите, публикувани на уебсайта на Организатора. След изпращане на заявлението, предприемачът ще получи информация за крайната си оценка и възможната причина да не влезе в класацията.
 • 5. Ако предприемачът не е включен, независимо от причината, в изходния списък на фирмите, този предприемач има право да премине процеса на проверка чрез формуляра за кандидатстване, който е достъпен на уебсайта на организатора.

§ 3 Методика за оценка на фирмите

 • 1. Организаторът съпоставя профилите на уебсайтове със специфични, конкретни фирми, чрез автоматизиран компютърен софтуер.
 • 2. След това Организаторът проверява получените резултати с помощта на опитни служители.
 • 3. Организаторът ще изтегли броя и средния рейтинг на предприемачите от всички подходящи уебсайтове.
 • 4. За да може организаторът да изтегли фирмени данни от определен уебсайт, изходният код на уебсайта трябва да бъде написан в съответствие с приложимите стандарти, в частност: с технология за микроданни.
 • 5. Чрез публикуване на списък с победители в тази програма, организаторът предоставя информация за всички налични уебсайтове, които съдържат информация за предприемача, включително броя на оценките и средния рейтинг на компанията в конкретни сайтове за оценка.
 • 6. Предприемачи, които не са се класирали за печелившата оценка в резултат на процеса на проверка, могат да поискат от организатора да предостави информация за причините за това.
 • 7. Схемата за изчисляване на постиженията, се публикува от Организатора на сайта, на всяко класиране, на подстраница за всеки отделен отрасъл.
 • 8. Източниците, включени в окончателното изчисляване на рейтинга, се публикуват на уебсайта за класиране, достъпни за всички Победители, след щракване върху името на победителя.

§ 4 Критерии за получаване на отличието

 • 1. Получаването на отличието от предприемача е възможно след получаване на крайна оценка в размер по-висок или равен на 8/10 точки.
 • 2.Предприемачът получава отличието след административно разпределяне на страната,на местности свързани със стопанската дейност.
 • Вписването на предприемача към определена локация, се извършва на базата на официален пощенски код, като се използва списък, с пощенски кодове публикуван от Български пощи.
 • 4. В случай, че в първоначално създадения списък с фирми присъства такава с по-малко от 8 позиции, предприемачът ще участва в класирането за окръга, а не за града. Прилага се за броя на фирмите в първоначалният списък, а не в този на победителите.Победител може да присъства само в една локация (един град, един окръг и т.н)
 • 5. Също така във всеки град и окръг са включени места 1-3.
 • 6. За класиране на места 1-3 се прилагат следните критерии.
  • а) на първо място е предприятието с най-висока крайна оценка (закръглена до един знак след десетичната запетая);
  • б) при една и съща крайна средна оценка по-високо място се присъжда на фирмата с по-голям брой оценки;
  • в) в случай на няколко фирми с идентични резултати, ще им бъдат разпределени еквивалентни места
 • 7.В случай, че неоценена по-рано фирма се класира и бъде добавена към групата на победителите,след покриване на критериите, датата на проверката ще бъде посочена на подстраницата на даденото класиране. Ако добавената фирма има достатъчен рейтинг за класиране на позиция от 1 до 3, тя ще получи еквивалентна позиция със съществуващата фирма.
 • 8. Ако компанията е била проверена, по време на оценката и не се е класирала, поради ниска крайна оценка, втора проверка през същата година, не е възможна. Допълнителна проверка се извършва за всички фирми през следващата календарна година. Проверката на отрицателните оценки на фирмата не може да предизвика никакви претенции за компенсация от нейна страна.

§ 5 Привилегии на победителя.

 • 1. Информацията за победителите се публикува на уебсайтовете на конкретната браншова класация.
 • 2. Всеки победител може да поиска корекция на данните за своята компания – за целта се използва формата за контакт в сайта на проекта.
 • 3. Всеки печеливш има право да поиска изтриване на своите данни.
 • 4. Всеки печеливш (и само победител) има възможност да поръча друг рекламен пакет, включващ материали като гравирана акрилна плоча с размери 20 см х 20 см, печатна версия на сертификата, поздравителна картичка и лого, които се изпращат по електронен път . Тези материали изискват допълнително заплащане. Цената на тези материали се обявява от организатора по желание на победителя. Цената на пакета винаги зависи от дадената поръчка и от конкретната индустрия.
 • 5. Поръчването на посочените по-горе материали не е задължително - незакупуването на материали няма ефект върху резултатите от оценката. Присъствието на победителя в сайта на програмата няма нищо общо с покупката на маркетингови материали.
 • 6. Победителят се задължава да не прехвърля материалите за ползване от трети лица - печелившият се задължава да използва тези материали само за свои цели и за целите на своята фирма..
 • 7. Победителят, който поръча допълнителен пакет инструменти (посочено в точка 4 от параграф 5), получава правото да използва логото на проекта за постоянно.

§ 6 Лични данни и клаузата на GDPR

Съгласно чл.13, ал.1 и 2 от Общия регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г., организаторът посочва, че:
 • 1. Администратор на всички лични данни на предприемачите, участващи в тази програма, е SC Beautiful Company S.R.L. със седалище във București, Bulevardul Splaiul Independenței, Nr 291-293
 • 2. Личните данни на предприемачи и фирми се събират в момента на изготвяне на поръчки за маркетингови пакети. Тези данни се обработват само за целите на доставката.
 • 3. Личните данни на предприемачите ще се обработват само за целите на класирането, съгласно чл.6, т.1, буква б от Общия регламент за защита на личните данни.
 • Куриерските фирми също ще обработват лични данни
 • 5. Личните данни няма да се предават към друга организация или държава.
 • 6.За да създаде класация, организатора използва търговки имена на фирми (той публикува името чрез gmaps или facebook)

§ 7. Заключителни разпоредби

 • 1. Настоящият правилник влиза в сила от деня на публикуване в сайта за класиране.
 • 2. Промени в правилника могат да се правят само от организатора.
 • 3. Жалби и заявления, свързани с наредбите, се подават до Организатора.
 • 4. При неуредени въпроси се прилагат съответните разпоредби на Полското законодателство.
 • 5. Тези разпоредби са с цел информираност и безпристрастност.
 • 6. Всички спорове, произтичащи от прилагането на настоящите разпоредби, които не могат да бъдат разрешени по приятелски начин, се отнасят до съда, съотносим за Организатора.
 • 7. Разпоредбите на този правилник са на разделен принцип, признаването на някоя от тях за невалидна, не променя обвързващата сила на другата.
 • 8. Промени в този Правилник могат да бъдат направени под формата на решение на Управителния съвет на Организатора.

§ 8 Потребителски акаунт

 • 1. За да създадете акаунт в сайта, трябва да влезете във вашия акаунт във Facebook (бутон „Вход чрез facebook“). Използвайки тази функция, потребителят осъзнава, че организаторът на класацията ще има достъп до информацията в своя Facebook акаунт. За повече информация относно използването на данни от вашия акаунт във Facebook, моля, вижте нашата Политика за поверителност, както и политиката за поверителност на Facebook.
 • 2. За да създадете акаунт, трябва предварително да прочетете и приемете тези Правила и Политиката за поверителност.
 • 3. Потребителският акаунт позволява добавяне и премахване на компании в списъка с любими компании. Списъкът се вижда само от потребителя в подстраницата Победители / Любими след влизане.