КАК ИЗЧИСЛЯВАМЕ ОЦЕНКИТЕ

От какво зависи крайната оценка?

Орли
Ние сканираме интернет, за да търсим уебсайтове, съдържащи оценки. След това ги поставяме на всяко конкретно място.
Source Pages
Ние вземаме средно-аритметичната стойност на всички намерени оценки и тази средна стойност се изчислява по следната формула:
Ranking formula
  • Xa - Средна стойност на оценките
  • Xn - Средна оценка от "n" уебсайта
  • Ln - Броя на оценките от "n" уебсайта
За да изчислим крайната оценка, използваме формулата:
Ranking formula
  • Xk - Крайната оценка от списъка.
  • Xa - Средна стойност на оценките
  • Ln - Брой оценки от "n" уебсайта.
  • Kmax - Степен на достоверност (1.5)
  • Pk - Броят на оценките, който трябва да бъде достигнат, при който започваме да използваме степента на достоверност. (40)
  • Pm - Броят на оценките, необходими, за да се класирате за програмата. (5)
Изчисляване на крайната оценка за компании с повече от 80 мнения:
Ranking formula
При равен резултат, печели фирмата, която е получила повече оценки.